Landgoed Junne, met een opp. van 1.047 ha een van de grotere particuliere landgoederen, bestaat uit bosgebied, landbouwgrond, natuur- en recreatiegebied. Op het terrein bevinden zich meerdere opstallen, waaronder boerderijen, (vakantie)woningen en een zagerij. Omdat de termijn voor het doen van een bieding beperkt was, was haast geboden.

Voor deze opdracht heeft Wiberg gewerkt in een team van drie personen; twee taxateur/rentmeesters voor de opname ter plaatse en een derde teamlid voor het samenstellen van het taxatierapport en de kwaliteitscontrole. Gezien de diversiteit van het landgoed was de inzet van meerdere disciplines noodzakelijk. Een van de taxateurs heeft brede ervaring met het waarderen van bos- en landbouwgrond, de tweede is gespecialiseerd in het taxeren van agrarische en recreatieve objecten.

Omdat dergelijk grote objecten zelden op de markt komen, waren geen vergelijkbare transacties voorhanden. Dat maakte dat de onderbouwing van deze bijzondere taxatie op zichzelf al een uitdaging was. In mei 2018 nam ASR het landgoed voor € 25,25 miljoen over van Delta Lloyd.

Het areaal van de pachter ligt in en rondom een gebied waar It Fryske Gea momenteel een project uitvoert. Ondanks duidelijke afspraken is er regelmatig discussie over gebruik, inrichting, pachtpercelen en vergoedingen. Hierdoor komt de relatie met de pachter onder druk te staan. Door een bemiddelaar in te schakelen hoopt It Fryske Gea de werkrelatie met deze (langdurige) pachter weer te normaliseren.

In de loop der jaren heeft Gerard Jippes een solide reputatie opgebouwd als bemiddelaar in conflicten tussen de overheid en burgers.

In de gemeente Putten liggen veel NSW-landgoederen. Enkele jaren geleden heeft Wiberg Taxaties deze objecten bezocht, geïnventariseerd en getaxeerd. Inmiddels is er een gewijzigde methode voor de berekening van de instandhoudingsfactor, zoals beschreven in de ’taxatiewijzer NSW-landgoederen’. Hierdoor werd het noodzakelijk om voor al deze objecten een nieuwe factor te berekenen. Wiberg Taxaties heeft dit uitgevoerd en gelijktijdig de WOZ waarden naar prijspeil 1-1-2017 geactualiseerd.

De taxaties zijn uitgevoerd in een strakke planning. Naast de inhoudelijke expertise waren ook de processturing en controle van de taxaties belangrijke aspecten van deze opdracht.

Het doel van de taxatie was het bepalen van de grondwaarde, in verband met de voorgenomen verkoop van de recreatiepercelen. Een tweede doel van de taxatie was het bepalen van de nieuwe erfpachtcanon, ingeval een verkoop niet tot stand zou komen.

Het vaststellen van de waarde en het onderbouwen van de taxatie is een complex proces. Vergelijkbare transactiegegevens zijn nauwelijks voorhanden en alle percelen zijn weer anders gesitueerd. De taxateurs van Wiberg hebben alle beschikbare marktgegevens vergeleken en de verschillen en overeenkomsten zorgvuldig in kaart gebracht. Daarnaast zijn de kenmerken van de diverse percelen geïnventariseerd.