It Fryske Gea

Normaliseren werkrelatie
Op verzoek van It Fryske Gea bemiddelt Gerard Jippes in een conflict tussen de beheerders van It Fryske Gea en één van hun pachters.

Het areaal van de pachter ligt in en rondom een gebied waar It Fryske Gea momenteel een project uitvoert. Ondanks duidelijke afspraken is er regelmatig discussie over gebruik, inrichting, pachtpercelen en vergoedingen. Hierdoor komt de relatie met de pachter onder druk te staan. Door een bemiddelaar in te schakelen hoopt It Fryske Gea de werkrelatie met deze (langdurige) pachter weer te normaliseren.

In de loop der jaren heeft Gerard Jippes een solide reputatie opgebouwd als bemiddelaar in conflicten tussen de overheid en burgers.