Wiberg voert balanstaxatie uit voor provincie Drenthe

De provincie Drenthe beschikt over een portefeuille agrarische ruilgrond. Deze gronden werden aangekocht in kader van het Programma Natuurlijk Platteland.

Opdracht
De portefeuille agrarische ruilgrond is jaarlijks aan mutaties onderhevig, maar bevat gemiddeld zo’n 150 percelen met een totale oppervlakte van circa 550 hectare.  In verband met een correcte verwerking in de balans en jaarverslaglegging dient de waarde van deze gronden jaarlijks te worden geactualiseerd. Sinds 2019 verricht Wiberg jaarlijks deze taxaties.

Aanpak
Wiberg Taxaties heeft samen met de provincie Drenthe een systematiek ontwikkeld waarbij het gebruik van AgriTax® centraal staat. Het gaat hierbij om een zesjarige waarderingscyclus. In het eerste jaar vindt een Volledige Taxatie plaats met inventarisatie, veldopname en waardering. De daaropvolgende twee jaren wordt een Mutatie Taxatie uitgevoerd. In het vierde jaar vindt een Hertaxatie plaats, gevolgd door twee jaar een Mutatie Taxatie. Daarmee is de zesjarige cyclus afgerond, waarna weer een nieuwe cyclus begint met een Volledige Taxatie.

Werkwijze
Begin 2020 werd gestart met een Volledige Taxatie van 47 percelen, waarbij elk object ter plaatse werd geïnspecteerd. De overige 106 percelen werden eerder (2019) door Wiberg volledig getaxeerd. Hier kon worden volstaan met een Mutatie Taxatie. Alle taxaties worden verricht conform het NRVT-reglement voor de waardering van Landelijk en Agrarisch Vastgoed. De taxateurs die de werkzaamheden verrichten zijn NRVT-gecertificeerd en ingeschreven in de Kamer Landelijk Agrarisch Vastgoed.

AgriTax®
In het taxatieproces maakt Wiberg gebruik van de in eigen beheer ontwikkelde applicatie AgriTax®. AgriTax® is specifiek ingericht voor de taxatie van agrarische gronden en onderbouwing van de uitkomsten. De applicatie levert gescreende marktgegevens en referentiewaarden over agrarische percelen in geheel Nederland.
Daarnaast heeft AgriTax® een module die het taxatiewerk in het veld ondersteunt. Deze module draait op een tablet en helpt de taxateur om de kadastrale percelen in het veld te vinden. Vervolgens kan de taxateur aantekeningen en foto’s maken en direct aan het te taxeren perceel koppelen. Eenmaal weer achter zijn bureau ziet de taxateur op de webapplicatie deze gegevens weer terug, inclusief een selectie van mogelijke referenties plus een voorstel voor de waarde per hectare. De taxateur kan hiermee aan de slag om zijn waardering af te ronden.